top of page

Covid-19 Risk Assessment

Regulamin

Sobotnia Szkoła Polska/Klub Miłośników Języka Polskiego na Forest Hill działa w soboty rano od godz.10.00 do 13.00 i popołudniu od godz.13.30 do 16.30, za wyjątkiem świąt i przerw semestralnych. Każde dziecko uczęszczające do nas musi być zarejestrowane a rodzice zobowiązani są do uiszczenia należnych opłat. Pierwszeństwo w przydzielaniu dziecku miejsca w szkole, mają Rodzice którzy są członkami Polskiego Ośrodka, Forest Hill. Roczna opłata członkowska wynosi £40.

Uczęszczanie dzieci jest dobrowolne i zgodnie z angielskim prawem stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia (dodatek do pełnej edukacji szkolnej).

Bezpieczeństwo Dzieci

1. Przywożenie i odbiór dzieci

1.1 Przywożenie

Dzieci poniżej 11 roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły przez osoby dorosłe. Rodzice bądź osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do budynku, oraz za upewnienie się że dziecko znajduje się w klasie. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do rozpoczęcia lekcji o godzinie 10.00 – ranna grupa i 12.00 – popołudniowa grupa. Staramy się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieci dlatego też zabroniony jest wjazd na podwórko osrodka czy też parkowanie samochodu przed budynkiem.

1.2 Odbiór

Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci po zakończonych zajęciach. Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyżurującej osoby o tym fakcie i podanie nazwiska osoby upoważnionej.

Dzieci powyżej 11-go roku życia mogą po skończonych lekcjach samodzielnie wracac do domu bez towarzyszącej osoby dorosłej, za zgodą rodziców (pisemna zgoda) i po uprzednim powiadomieniu nauczyciela .

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nauczyciela. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zapewnienie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną. Rodzice dyżurujący są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się że dzieci nie opuszczają samowolnie budynku. Jeżeli rodzic nie poinformuje o możliwości spóźnienia się , dyżurujący rodzice po upływie około 15 minut, będą starali się telefonicznie skontaktować z rodzicem dziecka, a w tym czasie dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego.


1.3 Brak kontaktu

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka) których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym.

W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wymienionych osób po upływie 1 godziny, dyżurujący rodzic może skontaktować się z policją po poradę lub pomoc.

Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody rodziców.


2. Nieobecności

Uczęszczanie do szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania dzieci na lekcje j.polskiego. Jednakże oczekuje się, że prowadzacy zajecia będzie poinformowany o przewidywalnej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne i powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, nauczyciel będzie się kontaktował z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.


3. Wypadki i zdrowie dzieci.

W przypadku gdyby dziecko uleglo wypadkowi, rodzice dziecka będą o tym natychmiastowo poinformowani. Przy małych obrażeniach nauczyciel (po kursie First Aid) udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego do momentu, gdy jest gotowe żeby wrócić do klasy lub do czasu odbioru przez rodzica. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez uprzedniej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby na które dziecko choruje (np. astma, padaczka, alergie). Klub/szkola nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielenia pomocy medycznej dzieciom chorującym na przewlekłe choroby, jednakże w wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu rodziców, nauczyciel bądź dyżurny może zgodzić się na podanie leku dziecku.


4. Fotografowanie i filmowanie

Dziecko może być fotografowane bądź filmowane podczas zajęć, imprez i uroczystości takich jak: Bal Przebierancow, Jaselka, Mikolaj. Zdjęcia mogą zostać zamieszczone na gazetce w korytarzu budyku, na stronie internetowej szkoły, na Facebooku . Jeżeli rodzic nie wyraża na to zgody musi wcześniej skontaktować się z wychowawcą, nauczycielem lub dyrektorem.


5. Podejrzenie o molestowanie bądź zaniedbanie

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji klub/szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie gminy lokalnej.


6. Narkotyki, używki i lekarstwa które można nabyć bez recepty

Narkotyki i lekarstwa które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie osrodka. Dyrektor może całkowicie wykluczyć z uczestnictwa w zajeciach dziecko, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy.

Picie i posiadanie alkoholu, palenie i posiadanie papierosów przez dzieci na terenie budynku jest zabronione.


7. Telefony komórkowe, sprzet elektroniczny i biżuteria

Nie jest zabronione przynoszenie telefonów komórkowych na zajecia natomiast muszą one być wyłączone . Nie jest dozwolone uczniowi rozmawianie przez telefon w czasie lekcji, wysyłanie sms- ów, bądź nagrywanie kolegów czy też nauczycieli. Nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon jeżeli nie stosuje się do regulaminu i oddać go rodzicowi po skończonych lekcjach.

Zabrania się przynoszenia do klubu/szkoły: sprzętu elektronicznego (np. laptop, psp, ds,ipad itd), oraz drogocennej biżuterii. Jeżeli zdarzy się że uczeń takowy sprzęt bądź biżuterię przyniesie – klub/szkoła nie bierze odpowiedzialności za szkodę, uszkodzenia czy zgubę.


8. Dyżury

Ze względu na dobro i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajeć, wprowadzone zostały dyżury pełnione przez rodziców. Każdy rodzic zobowiązany jest zapłacić 10 funtów na rok/za dyżury.

Główne obowiązki dyżurujących rodziców:

  • Dyżurujacy rodzice proszeni są o przybycie minimum 20 min. przed rozpoczęciem zajęć

  • Przygotowanie sal do zajęć lekcyjnych (ustawienie stołów, krzeseł, tablic, parawana itd.)

  • Pomoc w sprawnym i punktualnym rozpoczęciu modlitwy oraz zajęć lekcyjnych

  • Nadzorowanie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw (zabezpieczenie schodów, drzwi wejściowych, dolnej sali (kaplicy), dopilnowanie dzieci przebywających w ogrodzie oraz dzieci w klasach na piętrze.

  • Podczas odbywających się zajęć lekcyjnych rodzice dyżurni proszeni są o pomoc nauczycielom, szczególnie w klasach młodszych.

  • Po zakończeniu zajęć lekcyjnych dyżurni zobowiązani sa do uporządkowania klas – schowanie stołów i tablic oraz rozstawienie krzeseł w kaplicy.

  • Dopilnowanie dzieci odbieranych przez rodziców bądź opiekunów.


9. Opłaty za szkołę/terminy opłat, rok szkolny 2018/2019 - patrz zakładka: opłaty za szkołę


10. Numery telefonów do poszczególnych nauczycieli

 Ula Kiermasz - 074 872 377 84

 Monika Nowak - 075 613 614 74

Zaneta  Wytrwał  - 07477002077

Monika Moyce - 07703462720

Dominik Witosz - 07907450067

bottom of page